Pre koho je projekt určený?

Národný projekt je určený každému zamestnancovi spoločnosti Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s., ktorého pracovné miesto bude zrušené  z dôvodu útlmu banskej činnosti. Rozhodnutie o vstupe do projektu je však plne na strane zamestnanca.

Ako sa stať účastníkom projektu?

Ak ste zamestnanec  HBP, a.s. môžete svoj záujem o účasť v projekte nahlásiť  na personálnom oddelení u svojho zamestnávateľa alebo priamo kontaktovať projektového manažéra  HBP, a.s.

Poverení zamestnanci HBP, a.s. Vám poskytnú bližšie informácie o projekte a poskytnú Vám potrebnú súčinnosť. 

Dôležitým krokom pre Vaše zapojenie sa do národného projektu je uzatvorenie Dohody o účasti v projekte s Trenčianskym samosprávnym krajom na elokovanom pracovisku v Novákoch. Pred podpisom dohody Vás pridelený tútor podrobne oboznámi s jej obsahom a zodpovie Vám na všetky Vaše prípadné otázky. 

Aké sú hlavné výhody účasti v národnom projekte?

  • počas maximálne 6 mesiacov účasti v projekte bude účastníkovi projektu vyplácaná náhrada mzdy v zmysle Zákonníka práce;
  • počas maximálne 6 mesiacov účasti v projekte bude účastník projektu vykonávať pracovnú činnosť na elokovanom pracovisku TSK v Novákoch na základe harmonogramu od prideleného tútora, ktorý ho bude sprevádzať počas celej doby účasti v projekte;
  • účasťou v projekte nestráca zamestnanec HBP, a.s. žiadne legislatívne stanovené výhody, ktoré mu ako zamestnancovi prináležia;
  • podpora rozvoja mäkkých zručností (komunikácia, zvládanie trémy a stresu, osobná prezentácia) zo strany tútorov;
  • bezplatné absolvovanie bilancie kompetencií s externými lektormi – analýza osobnostných predpokladov účastníka projektu a návrh jeho ďalšieho profesijného smerovania;
  • možnosť absolvovať 1 odborný rekvalifikačný kurz do 700,00 EUR s DPH hradený z rozpočtu projektu (bližšie informácie nájdete v Najčastejšie kladených otázkach);
  • možnosť absolvovať 1 kurz na rozvoj osobných zručností a kompetencií (finančná gramotnosť, počítačová zručnosť, a pod.) do 350,00 EUR s DPH hradený z rozpočtu projektu (bližšie informácie nájdete v Najčastejšie kladených otázkach);
  • pomoc pri vyhľadávaní nového zamestnania – príprava žiadosti o prijatie do zamestnania (vrátane životopisu a motivačného listu), príprava na pracovný pohovor.