Logo TSK

Trenčiansky samosprávny kraj zabezpečuje tieto podaktivity projektu v rámci hlavnej aktivity

www.tsk.sk

Vytvorenie Riadiaceho výboru

Pre riadenie projektu na všetkých úrovniach je vytvorený Riadiaci výbor projektu. Jeho úlohou je komplexný monitoring implementácie projektu, sledovanie a kontrola aktuálnej situácie realizácie projektu, riešenie vzniknutých problémov v rámci realizácie projektu.

Riadiaci výbor funguje na základe schváleného Štatútu Riadiaceho výboru.

Mapovanie potenciálu trhu práce v regióne hornej Nitry pozostáva z:

  • komunikácie so zamestnávateľmi v dotknutom území,
  • definovania požiadaviek trhu práce a ponuky na strane disponibilnej pracovnej sily,
  • definovania oblastí, ktoré nie sú pokryté aktuálnou ponukou na trhu práce,
  • definovania potrebného druhu, zamerania a rozsahu rekvalifikácií, resp. iného druhu vzdelávania pre pokrytie dopytu na trhu práce, vhodných pre cieľovú skupinu národného projektu,
  • definovania absorpčnej schopnosti regionálneho trhu práce – analýzy sociálneho prostredia.

Výsledky sú podkladom pre realizáciu ďalších podaktivít projektu najmä pre adresnosť ich realizácie. Tútori potenciál trhu práce mapujú priebežne počas realizácie podaktivít projektu, aby boli neustále k dispozícii aktuálne údaje o trhu práce.

Bilancia kompetencií zamestnancov HBP, a.s.

sú skupinové a individuálne sedenia a aktivity zabezpečované externými lektormi, ktoré sú zamerané na  zhodnotenie odborných zručností a osobných predpokladov účastníkov projektu (zamestnancov HBP, a.s.), určenie ich hodnôt, záujmov a motivácií, vypracovanie alternatív profesijného smerovania účastníka projektu.

Rekvalifikácie a ďalšie vzdelávanie pre zamestnancov HBP, a.s.

Práca tútorov s účastníkmi projektu:

O napĺňanie cieľa projektu sa stará tím 13 skúsených tútorov na elokovanom pracovisku Trenčianskeho samosprávneho kraja v Novákoch, ktorí účastníkov projektu sprevádzajú celým adaptačným procesom. Na základe výsledkov Bilancie kompetencií a výsledkov mapovania voľných pracovných miest a požiadaviek zamestnávateľov v regióne tútori vytypujú konkrétne profesie a pracovné miesta, vyhovujúce jednotlivým účastníkom projektu, spracujú návrhy a odporúčania, individuálny plán činností pre každého účastníka projektu.

Tútori pracujú s účastníkmi projektu prioritne individuálne, avšak poskytujú aj skupinové prednášky na rôzne témy týkajúce sa hľadania zamestnania – napr. prezentácia na pohovoroch, písanie motivačného listu, atď.

Vzdelávacie kurzy:

Účastník projektu má nárok na absolvovanie dvoch vzdelávacích kurzov u verejne dostupných poskytovateľov vzdelávacích kurzov, pričom jeden z kurzov bude odborne zameraný na vybranú profesiu (rekvalifikačný kurz) a druhý z kurzov bude zameraný na všeobecné mäkké zručnosti (napr. komunikačné zručnosti, počítačová gramotnosť, finančná gramotnosť a iné mäkké zručnosti). Dva kurzy z rovnakej skupiny nebude možné absolvovať.

Odborné rekvalifikačné kurzy budú Účastníkom projektu financované maximálne do výšky 700 EUR/kurz z rozpočtu projektu.

Kurzy zamerané na rozvoj všeobecných mäkkých zručností budú Účastníkom projektu financované maximálne do výšky 350 EUR/kurz z rozpočtu projektu.

V prípade, že ceny kurzov presiahnu stanovenú hranicu maximálneho príspevku,  účastník projektu si uhradí rozdiel medzi príspevkom a cenou kurzov z vlastných zdrojov.

Oprávnenými výdavkami v súvislosti s financovaním vzdelávania pre Účastníkov projektu sú výhradne poplatky za vzdelávacie kurzy. Účastníkom projektu nebude preplatené stravné, cestovné, ubytovanie a žiadne ďalšie výdavky.

Za vzdelávanie spĺňajúce podmienky projektu sa bude považovať aj vzdelávanie v oblasti podnikania s cieľom založenia vlastnej živnosti alebo inej formy podnikania ako alternatívy k zamestnaniu.

Rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy budú prebiehať v miestach ich poskytovateľov v rámci Trenčianskeho kraja.

V čase, kedy nebude prebiehať vzdelávanie, sa bude Účastník projektu venovať príprave na nástup do nového zamestnania s tútorom (kontakty s budúcim zamestnávateľom, hodnotenie priebehu vzdelávania, príprava na osobný pohovor, ako napísať motivačný list a životopis, a pod.).

Evaluácia projektu

je zhodnotenie prínosu realizácie národného projektu pre cieľovú skupinu, posúdenie účinnosti (efektivity), účelnosti  a správnosti zacielenia aktivít na potreby cieľovej skupiny, zanalyzovanie kvantitatívnych dát, kvalitatívne vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov, príp. dopadov, udržateľnosti vykonaných aktivít.

Logo Hornonitrianske bane Prievidza

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s. zabezpečuje v rámci hlavnej aktivity podaktivitu projektu

www.hbp.sk

Podpora počas obdobia aktívnej rekvalifikácie/adaptácie

Účastníci projektu  sú počas  účasti v projekte zamestnancami spoločnosti HBP a.s. Počas ich zapojenia do projektu nevykonávajú u zamestnávateľa druh pracovnej činnosti v zmysle pracovnej zmluvy, účasť v projekte sa považuje za prekážku v práci, za čo účastníkovi projektu prináleží náhrada mzdy v zmysle Zákonníka práce vrátane všetkých plnení, ktoré sú povinnosťou zamestnávateľa (hrubá mzda + povinné odvody + Zákonníkom  práce stanovené povinnosti zamestnávateľa: dovolenka, náhrada mzdy pri návšteve lekára, pri sprevádzaní člena rodiny na ošetrenie, náhrada mzdy pri práceneschopnosti počas prvých 10 dní atď.). Účastník projektu sa musí aktívne zúčastňovať podaktivít projektu a vykonávať prácu na elokovanom pracovisku TSK v Novákoch podľa harmonogramu stanoveného tútorom. Náhradu mzdy účastníkom projektu vypláca HBP, a.s. , pričom maximálna dĺžka podporného obdobia je 6 mesiacov, reálne obdobie vyplácania náhrady mzdy bude trvať počas obdobia účasti zamestnanca v projekte.

Partnerské mestá zabezpečujú v rámci hlavnej aktivity podaktivitu projektu

Vytvorenie Kontaktných centier

Mestá Handlová, Nováky, Prievidza  zriadili v rámci projektu Kontaktné centrá. Cieľom tejto podaktivity je udržiavať kontakt baníkov so spoločenským prostredím, predchádzať ich stránenia sa spoločnosti po strate istej spoločenskej role – zamestnanec.  Účastníci projektu budú môcť využívať komplexné poradenské služby poskytované Kontaktnými centrami na jednom mieste. Bližšie informácie o poskytovaných službách nájdete tu.

Podporné tímy Kontaktných centier  tvoria odborní zamestnanci , ktorí sú určení výlučne pre potreby projektu. Poskytujú bezplatné konzultačné a poradenské služby v rôznych oblastiach.  V rámci komunitného rozvoja budú spolupracovať s podporným tímom zástupcovia tretieho sektora, ktorí  budú na základe svojej praxe a skúseností  pomáhať  pri riešení niektorých konkrétnych problémov týkajúcich sa cieľovej skupiny. Kontaktné centra budú počas realizácie projektu organizovať aj odborné stretnutia, prednášky,  workshopy  a iné komunitné aktivity.