Baníctvo a výroba energie z hnedého uhlia boli hlavným nositeľom ekonomickej aktivity a zamestnanosti v regióne horná Nitra od začiatku 20. storočia. V snahe o znižovanie produkcie emisií smerom k nízkouhlíkovému hospodárstvu prijala Vláda SR uznesenie, na základe ktorého sa má tento spôsob dodávky elektrickej energie v regióne skončiť najneskôr do konca roka 2023.

Tento postup má za následok postupný útlm banskej činnosti pri ťažbe hnedého uhlia na hornej Nitre až k úplnému ukončeniu ťažby. To vyústi do straty zamestnania ľudí pracujúcich v ťažobnom priemysle. Nakoľko ide o špecifickú prácu, v ktorej zamestnanci nebudú môcť ďalej pokračovať, je nevyhnutné vytvoriť pre nich vhodné podmienky k plynulému prechodu do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárstva v regióne.

Trenčiansky samosprávny kraj od 1. augusta 2020 implementuje národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra. Projekt sa realizuje vďake podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Trenčiansky samosprávny kraj implementuje projekt spoločne so svojimi partnermi projektu, ktorými sú Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s. a mestá Handlová, Nováky a Prievidza.

Cieľom projektu je poskytovanie pomoci a podpory zamestnancom HBP, a. s. pri zvyšovaní ich kvalifikácie a pri rozvoji ich osobných kompetencií a mäkkých zručností, s ohľadom na potreby regionálneho trhu práce.

Účasť v projekte Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra je podmienená podpisom dohody o účasti v projekte, ktorá sa uzatvára medzi zamestnancom HBP, a.s. a medzi Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) – hlavným partnerom projektu. Účasťou v projekte zamestnanci HBP, a.s. nestrácajú právny nárok na žiadne legislatívne stanovené výhody, ktoré im prináležia pri strate zamestnania, napr.  odstupné, kompenzačný príspevok.

Projekt počíta s tým, že do konca novembra 2023 sa projektu zúčastní  700 zamestnancov HBP, a.s..

O napĺňanie cieľa projektu sa stará tím 13 skúsených tútorov na elokovanom pracovisku Trenčianskeho samosprávneho kraja v Novákoch, ktorí účastníkov projektu sprevádzajú celým adaptačným procesom. Ten trvá pre jedného účastníka najviac 6 mesiacov, počas tohto obdobia je stále zamestnancom HBP, a.s. a je mu z tohto projektu vyplácaná náhrada mzdy.

Celý adaptačný proces pozostáva z nasledovných aktivít:

  • skupinové a individuálne sedenia a aktivity medzi tútormi a účastníkmi projektu, zamerané na rozvoj mäkkých zručností (komunikácia, zvládanie trémy a stresu, osobná prezentácia),
  • skupinové a individuálne sedenia a aktivity v rámci bilancie kompetencií, zabezpečovanej externými lektormi (zhodnotenie odborných zručností a osobných predpokladov zamestnancov, určenie ich hodnôt, záujmov a motivácií, vypracovanie alternatív profesijného smerovania),
  • možnosť absolvovať 1 odborný rekvalifikačný kurz do 700,00 EUR s DPH hradený z rozpočtu projektu,
  • možnosť absolvovať 1 kurz na rozvoj osobných zručností a kompetencií (finančná gramotnosť, počítačová zručnosť, a pod.) do 350,00 EUR s DPH hradený z rozpočtu projektu,
  • pomoc pri vyhľadávaní nového zamestnania – príprava žiadosti o prijatie do zamestnania (vrátane životopisu a motivačného listu), príprava na pohovor.

Okrem toho sú pre všetkých zamestnancov HBP, a.s. k dispozícií novovybudované kontaktné centrá v Handlovej, Novákoch a Prievidzi.  V  kontaktných centrách je pre účastníkov projektu a zamestnancov HBP, a.s. poskytované bezplatné odborné poradenstvo v rôznych oblastiach  ako napríklad ekonomika, právne poradenstvo, psychológia a sociálna oblasť.  Súčasne je plánované v rámci projektu organizovanie odborných stretnutí, prednášok či workshopov.