Odborní pracovníci v Kontaktných centrách  poskytujú nasledovné bezplatné služby:

Poradenstvo v oblasti ekonomiky

 • zakladanie a prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti, daňové poradenstvo;
 • výhody/nevýhody zamestnaneckého pomeru a podnikania;
 • nastavenie toku a rozdelenia vlastných financií;
 • poradenstvo pri prípadnej zadlženosti, pri nastavení a zlepšení podmienok splátok úverov, vlastného rozpočtu, finančnej rezervy;
 • ďalšie poradenstvo v oblasti ekonomiky.

Poradenstvo v oblasti legislatívy

 • práva a povinnosti plynúce z existujúcich alebo budúcich zmluvných vzťahov (pracovné, občianske, obchodné právo);
 • poradenstvo pri vysporiadaní majetkovo-právnych vzťahov (dedičstvo, bezpodielové spoluvlastníctvo);
 • tematika starostlivosti o dieťa, rozvodu, výživného;
 • podnikanie;
 • ďalšie poradenstvo v oblasti legislatívy.

Poradenstvo v oblasti psychológie

 • pomoc pri riešení problémov (napr. osobných, zdravotných, pracovných);
 • ľahšie prispôsobenie sa novým životným situáciám;
 • motivácia, rozvoj vlastnej osobnosti, kariérny rast, životné príležitosti;
 • ďalšie poradenstvo v oblasti psychológie.

Poradenstvo v sociálnej oblasti

 • poskytovanie sociálneho poradenstva: rodinné a osobné problémy, bytová problematika, zdravotné problémy;
 • pomoc pri vybavovaní štátnych sociálnych dávok a dávok sociálneho a dôchodkového zabezpečenia;
 • podpora v krízových situáciách;
 • sprostredkovanie ďalšej pomoci.

Komunitný rozvoj cez miestny tretí sektor a občianske iniciatívy

Okrem uvedených služieb budú Kontaktné centrá  počas realizácie projektu organizovať odborné stretnutia, prednášky, workshopy  a iné komunitné aktivity.

Na konzultáciách, poradenstve a aktivitách realizovaných v Kontaktných centrách sa budú môcť zúčastniť účastníci projektu, ale aj zamestnanci HBP, a.s., ktorí nebudú aktuálne navrhnutí na ukončenie výkonu povolania v ťažobnom priemysle a nevstúpia do projektu (nepodpíšu Dohodu o účasti v projekte), ale sú ohrození stratou zamestnania v blízkom období.

Otváracie hodiny Kontaktných centier:
Pondelok: 7:30 – 15:30
Utorok:     7:30 – 15:30
Streda:      7:30 – 17:00
Štvrtok:     7:30 – 15:30
Piatok:      7:30 – 14:00

kontaktné centrum Handlová - podpora zamestnateľnosti horná Nitra

Kontaktné centrum Handlová

Podnikateľský inkubátor
Námestie baníkov 5
Handlová
+421 917 594 426
E-mail: kontaktnecentrum@handlova.sk
Web
Facebook

kontaktné centrum Nováky - podpora zamestnateľnosti horná Nitra

Kontaktné centrum Nováky

Dom služieb
ulica Andreja Hlinku 456
Nováky
+421 940 946 667
E-mail: kontaktnecentrum@novaky.sk

Ďalšie informácie

Kontaktné centrum Prievidza

Meštiansky dom
Pribinovo nám. 6
Prievidza
+421 902 406 495
E-mail: kc@prievidza.sk
Web
Facebook