Kto sa môže zapojiť do projektu?

Všetci zamestnanci HBP, a.s., ktorých zamestnávateľ určil z organizačných dôvodov za prebytočných, z dôvodu štátom riadeného postupného ukončovania banskej činnosti. Zamestnanec, ktorý sa zúčastní v projekte nemôže mať nárok na starobný dôchodok, nemôže byť vo výpovednej lehote.

Mení sa môj pracovno-právny vzťah vstupom do projektu?

Nie. Aj po vstupe do projektu ste stále zamestnancom HBP, a.s., pričom pre Vás platia rovnaké práva a povinnosti ako pred vstupom do projektu. Mení sa len miesto výkonu práce a pracovné zameranie.

Strácam účasťou v projekte nárok na podporu z Úradu práce?

Nie. Pokiaľ ste zapojený do projektu, ste stále zamestnancom HBP, a.s., nie ste evidovaný na Úrade práce.

Na aké najdlhšie obdobie, je možná účasť zamestnanca v projekte?

6 mesiacov.

Je možné ukončiť Dohodu o účasti v projekte pred uplynutím 6 mesačnej doby?

Áno, jedinou podmienkou je absolvovanie bilancie kompetencií, ktorá sa uskutoční vždy na začiatku 6 mesačného obdobia. Potom po dohode môže účastník projektu Dohodu o účasti v projekte ukončiť.

Budú ma v projekte skúšať a známkovať?

Nie. Zmyslom projektu nie je účastníkov testovať ani inak hodnotiť. Jediné testovanie, s ktorým sa počas Vašej účasti v projekte môžete stretnúť, bude prebiehať na kurzoch, aby si poskytovatelia kurzu overili nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Toto je však záležitosť konkrétneho poskytovateľa kurzu a jeho zamerania, na ktoré TSK ani jeho partneri nemajú vplyv.

Aké vzdelávacie kurzy môžu účastníci projektu absolvovať?

Celkovo majú účastníci nárok na absolvovanie maximálne dvoch kurzov. Z toho jeden odborný (profesijný) – rekvalifikačný v hodnote maximálne 700,-€/kurz a druhý zameraný na rozvoj osobných mäkkých zručností a kompetencií v maximálnej hodnote 350,-€.

Účastníci projektu si môžu vybrať z verejne dostupných vzdelávacích kurzov, ktoré sa však musia realizovať na území Trenčianskeho kraja. Kurzy môžu byť realizované prezenčnou alebo dištančnou formou. Výber konkrétneho kurzu je na účastníkovi projektu, pričom podlieha výstupom bilancie kompetencií, ktoré sú vypracované v spolupráci s účastníkom  a tútorom.

Rekvalifikačné: odborne zamerané kurzy na určitú profesiu – napr. účtovník, elektrikár, zvárač, obsluha vysokozdvižných vozíkov, UNC strojov, atď.

Rozvoj osobných zručností : najčastejšie PC kurzy pre začiatočníkov, pokročilých, finančná gramotnosť, prezentovanie, atď.

Je súčasťou ceny kurzu aj cestovné a stravné?

Nie. Ceny kurzov zodpovedajú trhovým cenám poskytovateľov a nie je možné do maximálne povolenej hodnoty kurzu započítať cestovné či stravné.

Čo v prípade, ak cena kurzu prevyšuje uvedené maximálne hodnoty?

Účastník si bude môcť rozdiel nad stanovenú sumu doplatiť, prípadne požiadať tútora o vyhľadanie iného, lacnejšieho kurzu.

Čo ak nemám záujem o absolvovanie kurzu?

V takomto prípade sa môžete rozhodnúť buď pokračovať  v projekte po dobu uplynutia 6 mesiacov, pričom prácu Vám bude naďalej organizovať pridelený túror, alebo sa môžete rozhodnúť ukončiť Vašu účasť v projekte po absolvovaní bilancie kompetencií, z ktorej jasne vyplynie, že o kurzy nemáte záujem.

Predpokladajme, že sa zamestnanec HBP, a.s. zapojí do projektu, absolvuje bilanciu kompetencií a rekvalifikačné kurzy a uplynie pol ročná doba možnosti zapojenia sa do projektu. Plynú mu z toho povinnosti pokračovať v pôvodnom zamestnaní alebo zamestnať sa v nejakej inej vopred určenej spoločnosti?

Zamestnanec, ktorý vstupuje do projektu je zamestnanec HBP, a.s., ktorý je z dôvodu útlmu banskej činnosti navrhnutý na prepustenie. Dňom ukončenia jeho účasti v projekte mu súčasne končí aj pracovný pomer v HBP, a.s.. Ak si počas účasti v projekte nájde prácu, stane sa po ukončení účasti v projekte zamestnancom nového zamestnávateľa, avšak nie je jeho povinnosťou zamestnať sa v inej spoločnosti.

Je výber kurzov dobrovoľný, alebo je absolvovanie niektorých kurzov zapojením sa do projektu povinné?

Povinnou aktivitou projektu je len Bilancia kompetencií. Vzdelávacie kurzy nie sú povinné. Výber kurzov je dobrovoľný, kurzy sú vyberané podľa výsledkov Bilancie kompetencií daného účastníka projektu. Výsledkom Bilancie kompetencií môže byť aj zistenie, že účastník sa vie na trhu práce uplatniť aj bez ďalšieho vzdelávania, prípadne zistenie, že účastník projektu nie je vhodným kandidátom na rekvalifikáciu. Takíto účastníci odborné rekvalifikačné kurzy neabsolvujú. Prípadne sa účastník sám môže rozhodnúť, že o vzdelávací kurz nemá záujem. Vtedy má dve možnosti:

  • buď bude pokračovať v projekte maximálne po dobu uplynutia 6 mesiacov (ukončiť účasť v projekte môže aj skôr, kedykoľvek po ukončení Bilancie kompetencií), pričom prácu mu bude naďalej organizovať pridelený tútor a bude sa pripravovať na nové zamestnanie spolu s tútorom,
  • alebo sa môže rozhodnúť ukončiť účasť v projekte po absolvovaní Bilancie kompetencií.