Názov projektu: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Kód projektu: 312031ASL5

Operačný program: Ľudské zdroje

Miesto realizácie projektu:  Trenčiansky kraj

Prioritná os: 3. Zamestnanosť

Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ: 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Kód vyzvania: OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03

Typ projektu: Národný projekt

Trvanie projektu: 08/2020 – 11/2023

Výška nenávratného finančného príspevku: 11 736 348,72 €.

Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Partneri projektu:

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s.

Mesto Handlová

Mesto Prievidza

Mesto Nováky

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a vytvoriť podmienky pre ich  plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom,  ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností.

Hlavná aktivita projektu: Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity „Príprava pracovnej sily na nové uplatnenie na trhu práce“.

Cieľová skupina projektu: zamestnanci

V čase krízovej situácie8 sú oprávnenou cieľovou skupinou aj bývalí zamestnanci HPB a.s., ktorí vstúpili do projektu ešte ako zamestnanci, avšak v čase vzdelávania už nemusia spĺňať charakteristiku tejto cieľovej skupiny. Môžu patriť do jednej zo skupín:

  • uchádzač o zamestnanie
  • znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
  • samostatne zárobkovo činná osoba
  • neaktívna osoba
  • záujemca o zamestnanie.

Zároveň platí, že ide o zamestnancov HBP a.s., s ktorými bola riadne uzatvorená Dohoda o účasti na projekte, absolvovali povinnú aktivitu – Bilancia kompetencií, predložili na schválenie Požiadavku na vzdelávanie, ktorá im bola Prijímateľom – Trenčiansky samosprávny kraj schválená, avšak z dôvodu opatrení a nariadení proti pandémii Covid 19 nemôžu v 6-mesačnej dobe absolvovať vzdelávacie kurzy, pretože v čase krízovej situácie ich poskytovatelia vzdelávania neposkytujú.

Na doplnené cieľové skupiny sa bude vzťahovať výhradne možnosť absolvovania vzdelávacích kurzov aj po uplynutí maximálnej 6-mesačnej doby účasti v projekte.

8 V zmysle Systému riadenia EŠIF sa pod pojmom Krízová situácia rozumie – obdobie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a obdobie šiestich mesiacov po ich odvolaní.