Názov projektu: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra

Kód projektu: 312031ASL5

Operačný program: Ľudské zdroje

Miesto realizácie projektu:  Trenčiansky kraj

Prioritná os: 3. Zamestnanosť

Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ: 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Kód vyzvania: OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03

Typ projektu: Národný projekt

Trvanie projektu: 08/2020 – 11/2023

Výška nenávratného finančného príspevku: 11 736 348,72 €.

Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj

Partneri projektu:

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s.

Mesto Handlová

Mesto Prievidza

Mesto Nováky

Stručný popis projektu:

Cieľom projektu je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a vytvoriť podmienky pre ich  plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne. Zamestnancom,  ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností.

Cieľová skupina projektu: zamestnanci

Hlavná aktivita projektu: Projekt sa realizuje prostredníctvom hlavnej aktivity „Príprava pracovnej sily na nové uplatnenie na trhu práce“.