Podujatie zorganizovalo Kontaktné centrum Prievidza v rámci prebiehajúceho projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra.

V piatok 18. júna 2021 sa konalo v priestoroch nádvoria Meštianskeho domu na Námestí slobody v Prievidzi špecifické podujatie s podtitulom „Zdar Boh! Ďakujeme, ideme ďalej…“. Organizátorom bol podporný tím Kontaktného centra Prievidza, ako forma partnerskej pomoci zamestnancom ťažobného uhoľného priemyslu v projekte „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“. Projekt potrvá do novembra 2023 a je plánovaná realizácia niekoľkých ďalších podobných podujatí až do jeho ukončenia.

Cieľom podujatia bola aktivizácia a komunitná podpora zamestnancov uhoľného priemyslu prostredníctvom naštartovania iniciatívy a zapojenia bývalých zamestnancov Hornonitrianskych baní Prievidza do aktivít neziskových organizácii a občianskych združení  pôsobiacich na Hornej Nitre.  Prítomné boli takmer dve desiatky zástupcov miestneho tretieho sektora. Čiastkovým zámerom podujatia aj samotného projektu je nadviazanie a udržanie kontaktu dotknutých baníkov so spoločenským prostredím, zabránenie ich stránenia sa spoločnosti a zvyšovanie angažovanosti občanov miestnej úrovne na riešení ich problémov. To zabezpečuje vysoký podiel účasti verejnosti na definovaní vznikajúcich problémov a potrieb „z opačnej strany“, ako sa o to vo väčšine prípadov snažia, profesionálne inštitúcie.

Podujatia sa zúčastnilo približne 60 ľudí, vrátane primátorky mesta Prievidza a ďalších zástupcov mesta, ďalej zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, elokovaného pracoviska v Novákoch, kontaktných centier Handlová a Nováky, miestneho tretieho sektora a samozrejme samotných účastníkov predmetného projektu.

Projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Foto: codnes.sk